Výzkumný projekt BIMIP

Propojení BIM s hodnocením komplexní kvality staveb v průběhu jejich celého životního cyklu

Od roku 2021 spolupracujeme s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) na projektu BIMIP, jehož cílem je mimo jiné propojení digitálního modelu BIM a hodnocení komplexní kvality budov v rámci jejich celého životního cyklu.


Cílem je ověření užití dat z BIM jak pro hodnocení komplexní kvality budov ve fázi návrhu stavby, při výstavbě, tak pro ověření reálného chování budovy při provozu a jeho porovnání s projektovými předpoklady.

 

Reálná data z návrhu, výstavby a provozu stavby jsou využita z pilotního projektu TiCo, který byl uveden do provozu v roce 2021 v areálu ČVUT UCEEB v Buštěhradu. Hlavním cílem projektu TiCo (zkratka pro Timber Concrete) je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu vícepodlažních bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace. 

V rámci projektu BIMIP byl na základě prováděcí dokumentace a skutečného provedení stavby vytvořen DIMS (digitální informační model stavby) pilotního objektu TiCo s využitím SW Revit Autodesk. Model je vytvořen v podrobnosti LOD 300 a zahrnuje běžné stavební a TZB elementy, čidla a měřicí body v souladu s projektem MaR a systémem kontroly a řízení budovy Siemens SiHOME. Koncept sběru dat zahrnuje instalaci cca 220 čidel (datová a řídicí čidla), která monitorují parametry vnitřního prostředí (teplota, akustika, RH, CO2, VOC…), vnějšího prostředí (teplota, sluneční záření, radon, vítr, srážkové úhrny…), spotřebu zdrojů a energií (teplo, teplá voda, el. energie, pitná voda…), produkci energií a zdrojů (dopadající energie ze slunečního záření, dešťová voda, využitá šedá voda…), bezpečnost konstrukcí (systém MOISTUREGUARD) a bezpečnost provozu (EZS).

Data z čidel jsou zasílána v minutových intervalech na cloud UCEEB, kde jsou následně archivována a vyhodnocována. V rámci projektu BIMIP byly testovány různé platformy pro uživatelskou vizualizaci dat a kontrolu provozu objektu. Jako nejvhodnější platforma pro vizualizaci dat a správu objektu byl vybrán právě Bim.Point. Do platformy Bim.Point byl importován datový model TiCo ve formátu ifc a byl vyvinut datový můstek mezi datovým úložištěm UCEEB.CLOUD, kde jsou ukládána data z čidel, a platformou Bim.Point. Součástí systému je e-mailový ALERT, který upozorní na nestandardní stavy v budově nebo na překročení limitních hodnot parametrů vnitřního prostředí a spotřeby energie a zdrojů. Nasazení platformy Bim.Point proběhlo úspěšně. Projekt se dále rozvíjí a jsou plánovány další společné výstupy. 
 

 

 


zdroje: https://www.uceeb.cz/cz/propojujeme-bim-s-hodnocenim-kvality-staveb/

UCEEB ČVUT v Praze, projekt TAČR NCK BIMIP TN01000056/9

Dokumenty ke stažení zdarma