A co je vlastně ten BIM?

Termín BIM se začíná čím dál častěji objevovat i v médiích, např. v souvislosti s usnesením vlády o zavádění metodiky BIM v ČR. A to je dobře! S tím však také přichází dotazy od lidí, kteří se nepohybují přímo v oblasti stavebnictví, co se vlastně pod tou magickou zkratkou BIM skrývá?! 

 
 

 

 

 

 

 

 

BIM jsou data

  Informační model budovy (anglicky Building Information Modelling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.


Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami; takové jeho "digitální dvojče". Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a také během provoz po dobu jeho užívání. Zároveň umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu. BIM je proces

BIM je potřeba vnímat především jako proces a při přechodu na BIM je tedy zásadní si uvědomit, že se nejedná pouze o nainstalování nového softwarového nástroje, ale o zásadnější změny v celkovém systému práce ať už se jedná o projektanta – jednotlivce, tím spíše celý projektový tým.

U zavedení technologie BIM jde o určitou změnu v myšlení v pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce - ideálně spolupráce všech v reálném čase na jednom modelu budovy. Tento mentální přechod je často přirovnáván k přechodu od rýsovacích prken k projektování prostřednictvím počítačů CAD.

(příklad z praxe - Koncepce zavedení BIM pro ČSOB)


BIM je sdílení

V souvislosti se sdílením informací v reálném čase mluvíme v BIM o tzv. společném datovém prostředí (anglicky Common Data Environment, zkr. CDE). Společné datové prostředí (CDE) je jediným zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý tým projektu. Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám. Na principech CDE funguje i aplikace Bim.Point. (Vyzkoušejte zde!)

 

Informacemi jsou v CDE rozuměny nejen veškeré dokumenty (např. 3D modely – obsahující grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), ale i veškerá komunikace a procesy s nimi spojené. CDE propojuje tedy na jediném místě kompletní dokumenty, komunikaci a
procesy projektu. (více o CDE najdete zde)

 

 

Formát IFC

Pokud se vrátíme zpátky k BIM modelu, při tvorbě modelu jde zejména o to, jak pokud možno co nejvíce informací o budově utřídit a zapsat přímo do vlastností jednotlivých funkčních prvkům budovy (modelu). Ideální BIM model je ten, který všechny potřebné údaje nese jako datové položky u jednotlivých prvků v takové podrobnosti, aby informace v jiné podobě nebyly pro popis budovy potřeba. 

Výměna a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC (The Industry Foundation Classes), který je vyvíjen mezinárodním sdružením buildingSMART.

Ve většině činností se projevuje potřeba zvýšení interoperability, využívaní prostředků IT a používání nezávislých a dokumentovaných datových formátů. Jako otevřený, IFC formát nepatří jednomu dodavateli software, je neutrální a nezávislý na konkrétním výrobci software. IFC vytváří BIM standard pro sdílení informaci – OpenBIM.

 

   IFC obsahuje definice schématu pro:
• kompletní katalog stavebních prvků včetně TZB;
• oddělení obecné a parametrické definice objektů;
• ocelové a dřevěné konstrukce;
• statika – analýzy a detaily;
• standardizovaný výpis materiálu;
• energetické a další analýzy;
• vliv na životní prostředí;
• územní plánování a vazby na GIS;
• souřadný systém pro GIS a jeho transformace;
• jazykové sady vlastností (zatím omezený počet jazyků);
• údaje pro 4D (časové plánování, podpora MS Project);
• údaje pro 5D (cena);
• rozšíření možné geometrie objektů (NURBS, nerovinné plochy).

IFC specifikace popisuje informační model napsaný v jazyce EXPRESS (ISO 10303-11:1994) a umožňuje sdílení dat v oblasti stavebnictví. Je to stejný způsob, jaký se používá i pro CIS/2 s využitím struktury souboru podle STEP (ISO 10303-21:1994). Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat mezi různými aplikacemi.

 
 

Iniciativa IFC započala v roce 1994, kdy Autodesk založil oborové konsorcium pro vývoj tříd C++ podporujících vývoj aplikací. Toto konsorcium, původně nazvané Industry Alliance for Interoperability, změnilo v roce 1997 jméno na International Alliance for Interoperability (IAI) a v roce 2005 na buildingSMART.

Členové mezinárodní aliance buildingSMART iniciovali myšlenku OpenBIM. Open BIM představuje moderní přístup k interdisciplinární spolupráci mezi jednotlivými partnery na poli AEC. Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Například tím, že poskytne společné definice, požadavky a značení. Komunita Open BIM se neustále rozrůstá. České webové stránky www.openbim.cz spravuje Odborná rada pro BIM. myšlenka OpenBIM je pěkně vysvětlená na krátkém videu zde.

Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Naše společnost di5 architekti inženýři, která se podílí na vývoji nástroje Bim.Point je aktivním kolektivním členem Odborné rady pro BIM.

 

 

 


Zdroje:
ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, srpen 2014. 4 strany + CD ROM. Třídící znak 73 0109.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_model_budovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://buildingsmart.org/
http://www.openbim.cz/
http://www.czbim.org/
http://www.di5.cz/
http://www.bimforum.cl/2018/04/24/bim-necesita-mas-que-el-entorno-comun-de-datos-cde/
https://www.sfdi.cz/soubory/bim/metodiky/cde_v19_grafika_pdf_n.pdf
 

EDIT: 11. 05. 2022
EDIT: 28. 06. 2021
V Praze 26. 11. 2016

Dokumenty ke stažení zdarma