Projektová dokumentace v BIM

Téměř v každém našem článku zmiňujeme, jak je důležité mít kvalitně vytvořený BIM model. Protože to tak prostě je! Jen tak se můžete postupnými kroky dopracovat od návrhu k digitálnímu dvojčeti skutečné stavby.
A abychom byli v našich radách trošku více konkrétní, sepsal Tomáš Minka základní specifikaci požadavků na projektovou dokumentaci v BIM.

 

Všechny části projektového návrhu budou, kromě tradičních výstupů, předávány také v digitální formě v podobě BIM modelu.

Cílem je získat digitální prototyp návrhu, který bude možné využít při kontrole projektu, při zadání realizace stavby a při vlastní realizaci a jejím dozorování. Je potřeba přihlížet ke skutečnosti, že při realizaci stavby bude model dále aktualizován o skutečně zabudované prvky a jejich informace tak, aby s dokončenou stavbou zhotovitel objednateli předal BIM model skutečného provedení stavby (digitální dvojče).
Výstupy projektu budou splňovat tyto podmínky:

  1. Model návrhu bude zpracovaný v BIM autorizovaném softwaru (např. Archicad, Revit, Allplan, DDSCad, Bentley OpenBuildings Designer, dříve AECOsim Building Designer a podobně).
  2. Model bude obsahovat všechny informace návrhu zapsané jako datové parametry u jednotlivých prvků. Jedná se o všechny návrhové požadavky a specifikační informace konstrukcí, materiálů a stavebních elementů potřebné k bezproblémové realizaci stavby a které jsou uvedené v tradičních výstupech projektu.
  3. Všechny informace uvedené v tradiční podobě projektové dokumentace musí být shodné s těmi uvedenými v digitálním BIM modelu. Tradiční výstupy budou pořízeny jako výstup / export dat zapsaných v BIM modelu, nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy nebo specifikace.
  4. Návrh bude rozdělen do jednotlivých BIM modelů v členění podle profesních částí (Architektonicko-stavební řešení, Konstrukční řešení, TZB-zti-vzt-utch-..., Technická a Technologická zařízení) samostatně po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech, systémech a zařízeních.
  5. Podrobnost modelu je dána stupněm projektové dokumentace (projektovou fází, měřítkem). Členění modelu na prvky musí odpovídat podrobnosti tradičních výstupů projektové dokumentace s obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., zejména tak, aby z informací modelu bylo možno pořídit požadované výkresy, specifikace a výkazy výměr.
  6. Členění a podrobnost modelu musí zohlednit skutečné funkční členění stavby a jejích prvků a zařízení z pohledu budoucí údržby a oprav jednotlivých stavebních součástí.
  7. Všechny prvky modelů musí obsahovat pouze pro projekt platné (aktuální) specifikační informace, bez ohledu na to, jestli jsou tyto také zobrazeny v tradičních výstupech dokumentace. V modelu nesmí být uvedeny žádné informace, které neplatí pro příslušný projekt / návrh (např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, které pro daný projekt nejsou relevantní nebo autorem modelu ověřené). Všechny nezaručené, zhotovitelem neověřené informace, parametry a vlastnosti musí být z modelu odstraněny.
  8. Výsledné modely budou předány v nativním datovém formátu dle použitého BIM nástroje a v IFC formátu (dle ČSN ISO 16739). IFC formát bude obsahovat všechny negrafické informace, ve stejném rozsahu jako jsou obsaženy v nativním formátu modelu.
  9. Předaný model musí umožňovat aktualizaci informací během realizace stavby, zejména o skutečně zabudované prvky a jejich informace. Model nesmí být nijak zamčen, znehodnocen nebo degradován.
  10. Kromě digitálního BIM modelu budou zpracovány a předány tradiční výstupy projektu – výkresy, specifikační tabulky, zprávy a výkazy výměr, které budou předány v pdf formátu a v editovatelných formátech dwg, xls, doc a podobně.

Do 14-ti dnů po zahájení prací na projektu zhotovitel jmenuje BIM koordinátora a předá k odsouhlasení návrh BEP (Výkonný plán realizace BIM projektu).
 

Tématem zadání BIM modelu se také zabývá náš blog ZADÁNÍ PODROBNOSTI BIM MODELU a CO MÁ SMYSL POŽADOVAT V BIM MODELU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ. Některé myšlenky jsou společné, ale vždy je potřeba se na ně dívat z trochu jiného úhlu pohledu. Zde je například odkaz na český překlad britského CIC protokolu, který slouží k přesnějšímu zakotvení požadavků na BIM v obchodních smlouvách.

Pokud máte k tématu jakékoli připomínky nebo dotazy, popřípadě potřebujete se zadáním BIM projektu poradit, neváhejte mi napsat.

Tomáš Minka, minka@bim-point.com ; 9.4.2019


zdroje obrázků: di5 architekti inženýři / Bim.Point

Dokumenty ke stažení zdarma