BIM či neBIM, aneb co má obsahovat digitální eDSPS

 Stavební proces není akce na pár týdnů. I u menších staveb uběhne od přípravy k samotné realizaci a zdárnému dokončení stavby spíše několik let.
  Pokud jste na začátku tohoto procesu, je dobré si v rámci příprav promyslet, co vlastně očekáváte od BIM modelu a následně tyto požadavky zakotvit smluvně.

Tématem zadání BIM modelu se také zabývá náš blog ZADÁNÍ PODROBNOSTI BIM MODELU. Najdete zde i odkaz na britský CIC protokol (CIC BIM Protokol 2013, Construction Industry Council, UK), který slouží k přesnějšímu zakotvení požadavků na BIM v obchodních smlouvách.

  Co však dělat, když jste se o možnostech BIMu dozvěděli až v průběhu stavebního procesu? Je vyhlídka na BIM pro tento projekt ztracená? Nebo lze zajistit, aby dokumentace předávaná s dokončenou stavbou byla využitelná jako podklad pro BIM správu budovy během jejího provozu, pro facility management a BIM systémy? 

Určitě jako objednatel požadujte při předání dokončené stavby dodat podrobnou Digitální elektronickou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen eDSPS).

Podklad pro digitální dvojče

Hlavním účelem eDSPS je získat všechny potřebné pravdivé údaje a informace o všech dodaných prvcích stavby v požadované struktuře a elektronické datové formě. eDSPS bude sloužit jako datový zdroj informací pro fázi správy a provozu budovy, na jejímž základě bude vytvořena provozní evidence budovy pro facility management. eDSPS bude následně zpracovávána elektronicky, importem dat do CAFM a BIM systémů. Podle eDSPS bude následně vytvořen digitální BIM model budovy, se všemi informacemi skutečně zabudovaných prvků stavby, tzv. digitální dvojče reálné stavby. Tedy eDSPS musí být kvalitním a dostatečným podkladem pro tento BIM model a pro elektronické zpracování informací.

V následujících odstavcích Vám nabízíme doporučení, jak takovouto eDSPS požadovat a specifikovat.

Obsah eDSPS

Při zpracování eDSPS se bude vycházet z následujících principů:

  1. eDSPS bude zachycovat obraz budovy v době jejího dokončení a předání Objednateli, se zanesením všech změn oproti DPS a to po odstranění všech vad a nedodělků
  2. eDSPS musí být kompletně zpracovaná digitálně v požadovaných formátech a softwaru, zejména: výkresy DWG ; specifikační data XLS. Vysvětlující texty v DOC a všechny výstupy v tiskové podobě v PDF.
  3. eDSPS bude zachycovat a popisovat jednotlivé provozní prvky a zařízení, minimálně v podrobnosti DPS a podrobnosti Výkazu výměr (dále jen VV), se zohledněním členění skutečně zrealizovaných dodávek (subdodávek) a zohledněním funkčního členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků budovy
  4. Všechny specifikační informace uvedené v eDSPS musí být zapsané výhradně v datově uspořádaných XLS tabulkách s vazbou všech záznamů na jednoznačné kódové značení prvků stavby, které musí být uvedeno na výkresové dokumentaci.
  5. Tyto XLS tabulky budou obsahovat v samostatných buňkách jako datové parametry všechny informace, které jsou uvedeny v tradičních výstupech dokumentace, musí minimálně obsahovat všechny specifikační údaje v podrobnosti dle DPS, Výkazu výměr a údaje z provozních dokumentů pořízených během stavby zhotovitelem. Dále budou obsahovat požadované informace evedené v příloze „DSPS_parametry_pro_FM.xlsx
  6. V eDSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně zrealizované a namontované prvky ke dni dokončení stavby
  7. eDSPS nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, projektem předpokládané vlastnosti, které pro zrealizovanou dodávku neplatí. Všechny nezaručené, zhotovitelem neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z dokumentace odstraněny.
  8. Všechny provozní dokumenty eDSPS budou jednoznačně přiřazeny k prvku nebo skupině prvků stavby pomocí kódového odkazu. Jedná se zejména o schémata, technické zprávy a další nestrukturované dokumenty. Tyto budou předány v elektronické formě s jednoznačným kódovým pojmenováním, které umožní přiřazení těchto příloh ke specifikovaným prvkům stavby. Takto budou též předány všechny doklady a dokumenty pořízené během stavby. Zejména se jedná o manuál budovy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí DOSS (úřadů), technické listy, manuály k zařízením, první provozní revize, záruční listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a schvalovací protokoly, návody na použití, provozní řády, geodetická dokumentace, geometrické plány, pasporty, zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návody a další.

 

 

 

Podrobnost  

  Podrobnost a členění dokumentace eDSPS bude maximálně vycházet a navazovat na platnou DPS a platný VV včetně změn a úprav provedených během realizace. eDSPS musí dostatečně zohlednit a zahrnout dílenská řešení jednotlivých SubZhotovitelů zejména ve smyslu kvality a platnosti informací v eDSPS.
eDSPS bude obsahovat všechny části stavby a PD, zejména Stavebněkonstrukční řešení, řešení TZB a další, minimálně v rozsahu DPS.
  Přesnost velikosti a polohy prvků a zařízení v eDSPS bude minimálně stejná jako při řešení DPS.

 

 

 

Všechny specifikační údaje všech stavebních prvků budou zapsány ve strukturovaných XLS tabulkách, kde každý řádek bude popisovat jeden konkrétní prvek stavby. Podrobnost se opět řídí specifikacemi DPS a VV.   Každý prvek bude označen jednoznačným klíčovým identifikátorem, který bude použit ve všech ostatních částech eDSPS jako odkazová a propojovací informace.
 Každá specifika
ční vlastnost prvku bude uvedena v samostatném sloupci XLS tabulky. Každý sloupec bude nastaven na správný datový formát (číslo, datum, text, ...).


  Nad rámec specifikací uvedených v DPS a VV budou všechny prvky uvedené v eDSPS obsahovat vyplněné datové položky podle přílohy „eDSPS_parametry_pro_FM_v2.xlsx“, pokud je tato informace u konkrétního prvku pro Zhotovitele dostupná nebo může být dostupná.
  V případě, že více prvků má stejnou hodnotu specifikačního parametru, musí být tato zapsána u všech těchto prvků digitálně stejně. Nesmí docházet k rozdílu vlivem diakritiky nebo velikosti písmen nebo počtu mezer mezi slovy atp. K takovému zajištění je potřebné v maximální možné míře definovat a používat číselníky přípustných hodnot jednotlivých parametrů tak, aby se hodnoty parametrů pro jednotlivé prvky vybíraly z těchto číselníků a nepořizovaly se přímým zápisem.

 

 

 

Dokumenty, přílohy

  Všechny dokumenty eDSPS budou jednoznačně pojmenovány podle schváleného systému značení dokumentů. Případná zdrojová forma finálních dokumentů, pokud je k dispozici, bude předána samostatně v rámci eDSPS.
  Všechny dokumenty budou v konečné a platné podobě, postupný vývoj bude zaznamenán odděleně mimo eDSPS a bude přiřazen k DPS nebo AD.
  Všechny dokumenty budou stejně jako specifikační tabulkové údaje označeny jednoznačným klíčovým identifikátorem, který bude použit ve všech ostatních částech eDSPS jako odkazová a propojovací informace.
 

Dokumenty budou takto navázány k jednotlivým funkčním prvkům stavby. Úroveň připojení se bude odvíjet od reálného významu dokumentu od nejpodrobnější úrovně k celku. Všechny dokumenty budou vázány k jednotlivým prvkům, skupinám prvků, kategoriím prvků, systémům, místnostem, podlažím nebo k celé budově a to v závislosti na obsahu a významu dokumentu v tomto pořadí priority.
 

Odkazy na dokumenty budou uvedeny ve specifikačních XLS tabulkách přímo v samostatném parametru daného prvku.
  Označení všech dokumentů musí být jedinečné, tak aby bylo možno mít všechny dokumenty pouze v jedné souborové složce, obdobně jako fotodokumentaci. Struktura pojmenování: „Druh a pořadí dokumentu-Profese-Popis dokumentu“, např. „MA001-UTCH-ovládání_FCU_jednotky“.
  V eDSPS bude vytvořen seznam všech dokumentů v samostatné XLS tabulce, která bude obsahovat potřebné informace pro členění a vyhledávání dokumentů, zejména kódové označení dokumentu, název souboru a seznam prvků, ke kterým se dokument váže.

Foto

  V průběhu výstavby Zhotovitel zajistí fotodokumentaci, která dokumentuje průběh provedení všech částí stavby.   Účelem fotodokumentace je vytvořit záběry zejména na problematické či zakryté části stavby. Soubory fotodokumentace budou jednoznačně pojmenovány podle schválené struktury.
  Při pořizování fotek je potřeba zaznamenat polohu a směr pořizované fotky do půdorysu eDSPS. Fotodokumentace se bude primárně dělit na fotky se širším záběrem a na fotky detailu. Fotodokumentace se širším záběrem, který nemá jednoznačný hlavní element (např. celá místnost), bude v eDSPS zanesena zákresem do půdorysu stavby nebo do dalších výkresů. Fotodokumentace detailu se bude vázat přímo na konkrétní prvek stavby (prvek modelu) a ve specifikační tabulce bude u tohoto prvku uveden parametr s názvy takovýchto fotografií detailů.
  Předávaná fotodokumentace nebude členěna do složek. Je pouze potřeba dodržet jednoznačnou strukturu pojmenování: Celkové pořadí fotky-datum pořízení fotky-podlaží budovy-záběr fotky, např. „FT001-20170424-02-C“. Záběr = Celkový / Detailní.

Závěr

  Systémy značení, způsoby evidence dokumentů i prvků, zejména struktury XLS tabulek budou Zhotovitelem upřesněny a předloženy Objednateli ke schválení do 1 měsíce po zahájení realizace díla.
  Je nezbytné všechny podklady a informace potřebné k vytvoření eDSPS získávat a zpracovávat průběžně, souběžně s realizací a dokončováním jednotlivých částí stavby a to již od samého zahájení realizace stavby. Není přípustné toto ponechat až na samý závěr, kdy již není možné ověřit, jestli informace v eDSPS jsou platné. TDI musí mít za úkol průběžné kontrolování tvorby a kvality eDSPS.

Doporučení

  Pro lepší zadefinování obsahu specifikací eDSPS je nad rámec rozsahu DPS a VV možné požadovat vyplnění u všech prvků parametry dle standardu SNIM.
  „Standard negrafických informací modelu“ (SNIM), který vydává Odborná rada czBIM, představuje nástroj pro sjednocení obsahu a struktury dat v 3D modelech a PD obecně.
  Pokud by byl požadavek nenechat strukturu a podobu tabulek XLS specifikací na projektantech a zhotoviteli, je možné využít mezinárodní standard COBie, který právě slouží pro standardizaci zápisu informací o budovách, využívá přednastavených formátů xls tabulek a je dostatečně obecný. Práce s COBie bez softwarového nástroje bude ovšem složitější. Jedná se již o starší způsob evidence údajů, velmi rozšířený v zahraničí, ale v ČR se prakticky nepoužívá a ani používat nezačne, protože dnes jsou již dostupné modernější postupy využívající dostupnou BIM technologii..
  O COBIe se lze více dozvědět na:
  https://en.wikipedia.org/wiki/COBie
  https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie
  Pokud je to jen trochu možné doporučujeme od Zhotovitele žádat v rámci eDSPS také BIM model skutečného provedení stavby. Jedná se o již poměrně běžnou záležitost. Tento požadavek nijak nemění obsah a informační vybavenost eDSPS, jedná se pouze o jinou technologii, jiný modernější formát zaznamenání dat.
  BIM modelem je možné plně nahradit XLS specifikační tabulky eDSPS.
  BIM model musí být zpracován v BIM autorizovaném softwaru a musí obsahovat všechny výše požadované datové informace zapsané výhradně v parametrech jednotlivých prvků BIM modelu. BIM model musí být objednateli předán jak ve zdrojovém datovém formátu dle použitého softwaru (např. Autodesk Revit, Archicad, Nemetschek, Bentley) a zároveň ve standardním univerzálním formátu IFC.
  Pokud máte k tématu jakékoli připomínky nebo dotazy, neváhejte nám napsat na vankova@bim-point.com. 

 


Použité zkratky:
PD Projektová dokumentace obecně
DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby - tradiční
eDSPS Dokumentace skutečného provedení stavby – v požadované podrobnosti a plně v digitální elektronické podobě
VV Výkaz výměr
GD Zhotovitel, generální dodavatel
AD Autorský dozor
TDI Technický dozor investora / Objednatele
FM Facility management, správa nemovitostí
CAFM počítačový software pro podporu FM, pro řízení a evidenci
SNIM Standard negrafických informací modelu
COBie Construction Operations Building Information Exchange (informace budov pro předání mezi realizační a provozní fází)

Dokumenty ke stažení zdarma