7 základních BIM zkratek, na které narazíte v každém projektu


 

BIM

Informační model budovy (anglicky Building Information Modelling nebo Building Information Management) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.
Informační model budovy je digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a také během provozu po dobu jeho užívání. Zároveň umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.

 

EIR

EIR je dokument, který definuje požadavky zadavatele na zhotovitele (anglicky Employer’s Information Requirements, EIR). Účelem EIR je jednoznačně specifikovat požadavky na BIM model tak, aby dodaná data byla:

  • konzistentní,
  • kvalitní
  • a využitelná při plnění cílů, které si zadavatel stanovil v souvislosti se zaváděním BIM.

EIR také určuje úrovně detailu (LOD a LOI – viz níže) modelů v konkrétních fázích projektu. Tento dokument pak slouží jako podklad pro výběr dodavatelů projektové dokumentace. Následně také pro kontrolu BEP a kompletnosti dodaného BIM modelu stavby.

 

LOD

Level of Development / Level of Definition je doporučení, které pomáhá odborníkům ve stavební praxi přesněji specifikovat a jasně naformulovat požadavky na grafickou a informační podrobnost BIM modelu v různých fázích projektu.
Level of developmet se tedy skládá ze dvou částí:

  1. LoD – Level of Detail – požadavky na grafickou podrobnost. V poslední době se objevuje také zkratka LOG – Level of Geometry.

  2. LoI – Level of Information - požadavky na negrafickou podrobnost. Pro tyto účely vzniká v ČR standard zvaný SNIM (Standard Negrafických Informací 3D Modelu)

Snaha o univerzální definice podrobnosti BIM jsou někdy spíše zavádějící a vyvolávající spor. Je daleko lepší se podrobnosti konkrétního projektu co nejpřesněji věnovat v EIR.  
 

BEP

BEP je dokument plánu realizace BIM (BIM Execution Plan). BEP je závazný dokument, který definuje pro konkrétní projekt jeho základní parametry, role a zodpovědnosti účastníků, základní podmínky pro předávání modelů pro BIM, používané nástroje a také základní termíny.

BEP předkládá zhotovitel ke schválení objednateli. Odsouhlasený BEP se v počátku projektu stává smluvní přílohou, obdobně jako domluvený harmonogram.

Někdy tvorbě BEPu předchází tzv. Pre-BEP – dokument vytvořený ve fázi výběrového řízení zhotovitelem, ve kterém představí zadavateli, jak by naplnil požadavky EIR. Tento Pre-BEP se po výběru zhotovitele následně zaktualizuje a zpřesní do podoby tzv. Post-BEP, finálního BEP projektu.
 

BIM Protokol

BIM Protokol je soupis pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Protokol slouží zejména ke jmenování členů projektových týmů a vymezení datových požadavků souvisejících s informačním modelem.

Protokol je přílohou Zvláštních smluvních podmínek Českého standardu smlouvy pro výstavbu a stěžejním nástrojem pro práci s Informačním modelem. Vzorový Protokol, který se bude v průběhu praxe vyvíjet a především zjednodušovat tak, aby co nejefektivněji sloužil svému účelu, vytvořila pracovní skupina PS02 Odboru koncepce BIM ČAS – BIM Protokol.

 

CDE (Společné datové prostředí)

je jediným zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý tým projektu.
Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám.

CDE není pouze uložiště souborů nebo DMS (dokument management systém). CDE musí v plné míře pracovat s BIM daty projektu v podobě modelů a zajistit správu BIM procesů výměny a sdílení dat.

Na principech CDE funguje i aplikace Bim.Point.
 

IFC

IFC (z angl. The Industry Foundation Classes) je otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat na principu Informačního modelu budovy, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich softwarovými BIM nástroji. Více o formátu IFC v blogu zde.

  

Fungujeme jako odborný poradce v přípravných procesech zadání projektu. Se zadáním podmínek pro výběrová řízení (EIR) nebo se sestavením výkonného plánu pro BIM (BEP) pomůžeme i vám.

 

edit, 05.02.2021: Kdo je kdo ve světě BIM (aneb od BIM zkratek k BIM pozicím). Nový článek na Blogu.

 


Zdroje: 
www.wikipedia.cz; www.cadbim.cz; www.revit3Dblog.cz; www.bimfo.cz; www.tzb-info.cz

 

 

Dokumenty ke stažení zdarma